model: Sasha Barss
make-up & hair: Elizabeth Vailo